شعاع زن و ردیاب مگ پرسون FX8000

ردیاب مگ پرسون FX8000

شعاع کاوش تا 2000 متر قابل تنظیم

دارای 5 مد جستجو

عمق کاوش تا 10 متر